Główne zadania i obszary pomocy

 • • pomoc psychologiczna, konsultacje i poradnictwo indywidualne, rodzinne, wychowawcze, dla par (dzieci, młodzież, dorośli),
  • pomoc i wsparcie asystenta rodziny,
  • tworzenie i wdrażanie programów / projektów z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o specjalistyczną diagnozę środowisk rodzinnych,
  • organizowanie pracy z rodzinami doświadczającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • wzmacnianie rodzin zastępczych w wypełnianiu ich ról opiekuńczo-wychowawczych oraz praca z rodzinami biologicznymi mająca na celu powrót dziecka do rodziny,
  • monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem,
  • podejmowanie interwencji kryzysowej w terenie, w szczególności w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka, poprzez zgłoszenie mieszkańców Gminy i wszystkich instytucji działających na terenie Gminy Łomianki,
  • organizowanie grup edukacyjnych i wsparcia (np. dla ofiar przemocy, osób współuzależnionych, młodych mam),
  • organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych, rodzicielskich dla par,
  • organizowanie spotkań tematycznych (np. zabawa z dzieckiem, emocje dziecka i rodzica),
  • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym, właściwymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a także z osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze polityki społecznej a w szczególności w zakresie wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy.

  Nasz adres:

  Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny 
  przy Ośrodku Pomocy Społecznej
  ul. Szpitalna 7
  05-092 Łomianki
  e-mail: dzial.wsparcia@opslomianki.pl
  tel. 22 751 90 57