Gminne Programy Osłonowe

 • „Program dla osób przystępujących do sieci wodno-kanalizacyjnej”

      Przyjęty przez gminę plan podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej jak największej ilości gospodarstw domowych z terenu Gminy Łomianki, wiąże się bezpośrednio z poniesieniem kosztów po stronie Mieszkańców. Inwestycja taka może przekraczać możliwości finansowe niektórych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i może spowodować przyjęcie na siebie trudnego do zrealizowania zobowiązania finansowego lub odstąpienie od korzystnego - z perspektywy funkcjonowania gospodarstwa domowego, jak i z uwagi na ochronę środowiska – rozwiązania proponowanego przez Gminę.
      W związku z powyższym, w dniu 02.07.2015 r. Rada Miejska w Łomiankach przyjęła Gminny Program Osłonowy dla Mieszkańców przystępujących do sieci wodno - kanalizacyjnej.
       Realizację Programu powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej, na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej. Podstawowym warunkiem udzielenia pomocy w ramach Programu jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz spełnienie kryterium dochodowego.
     Z pomocy będą mogły skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie będzie przekraczać w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
       - dla osoby samotnie gospodarującej kwota kryterium wynosi 1084,00 zł. (542 zł. x 200%):
     - dla rodziny będzie ono wynosiło odpowiednio: 456,00 zł. x liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym x 200% = wysokość kryterium (dla przykładu: dla 4 osobowego gospodarstwa domowego kryterium wynosi: 456,00 zł. x 4 osoby = 1824,00 zł. x 200 % = 3648,00 zł )
  Pomoc udzielana jest w formie zasiłku celowego zwrotnego, w wysokości do 4.000,- zł, którego zwrot może być rozłożony na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

  Niezbędnych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, przy ul. Szpitalnej 7, w godzinach pracy Ośrodka oraz pod nr telefonów: 22 751-90-57 lub 22 751-40-89

  Uchwała Rady Miejskiej <pobierz>