Karta rodziny 3+ 4+ R S

  • Chcąc przełamać stereotyp rodziny wielodzietnej jako pogrążonej w ubóstwie i patologii Rada Miejska w Łomiankach na sesji w dniu 22 grudnia 2011r. przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki. Realizację tego zadania powierzyła Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
    Adresatami uchwały są rodziny zamieszkałe na terenie Łomianek, w których wychowuje się minimum troje dzieci. Poza troską o poprawienie społecznego wizerunku rodzin wielodzietnych, postarano się też o niwelowanie skutków ograniczeń finansowych, jakie w tych rodzinach często występują.
    Stworzono Kartę rodziny 3+ oraz Kartę rodziny 4+.
    Karta rodziny 3+ i 4+ to specjalny bilet umożliwiający rodzinie aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i rozrywkowym przy ponoszeniu ulgowej odpłatności, a niektóre instytucje miasta zrzekły się swych dochodów całkowicie.