Projekt 2008

  • Od września 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach realizowany był projekt „Twoje życie w twoich rękach” – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łomianki. Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej. Celem projektu było zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego w naszej Gminie poprzez aktywizację kobiet pozostających bez pracy i korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Aktywizacja ta ma formę systemowych działań psychologicznych z elementami terapeutycznymi oraz aktywizacją zawodową. Działania skierowane do beneficjentów miały ułatwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępie do wszelkich zasobów, praw i usług. Pomoc skierowano do biernych społecznie, bezrobotnych klientów OPS narażonych na ryzyko społecznej marginalizacji.

    W projekcie udział wzięło 9 kobiet. Realizacja projektu rozpoczęła się od zajęć indywidualnych z psychologiem. W trakcie spotkań ustalono predyspozycje zawodowe, określono zainteresowania i cechy charakteru. Każda z uczestniczek mogła się dowiedzieć czegoś nowego o sobie. Spotkania z psychologiem były również okazją do rozmowy na prywatne tematy, podzieleniem się swoimi codziennymi problemami, troskami. Kolejnym etapem były szkolenia: kurs kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, kurs obsługi kas fiskalnych oraz kurs podstawy obsługi komputera. Odbyły się także spotkania z doradcą zawodowym i prawnikiem. .

    Był to pierwszy tego rodzaju projekt realizowany na terenie Gminy Łomianki.