Projekt 2009

 • Projekt „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”

  Od 3 sierpnia realizowany był projekt współfinansowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy nosi tytuł : „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”

  Okres realizacji projektu od 3 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach adresował swoje wsparcie do grupy kobiet z terenu Gminy Łomianki w wieku aktywności zawodowej, które są długotrwale bezrobotne i korzystają z pomocy społecznej. Wsparcie polegało na szeregu działań aktywizacyjnych oraz szkoleń dla uczestników projektu.

  Celem głównym projektu była integracja społeczna kobiet z terenu Gminy Łomianki zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną pozwalającą również na poprawę sytuacji materialno-bytowej, jak również zwiększenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane podejście do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych uczestników projektu.

  W ramach projektu przewidziano różnorodne działania skierowane do beneficjentów ostatecznych:
  Aktywna integracja - realizowana była między innymi poprzez umożliwienie skorzystania z usług prawnika oraz psychologa, organizację kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź uzyskanie zawodu – realizujemy w ramach projektu kurs opieki nad osobami starszymi oraz warsztaty dotyczące aktywizacji i rozwoju kompetencji społecznych. Aktywizacja społeczna realizowana była poprzez pracę socjalną, wyjazd do teatru. W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy przeprowadzili badania profilaktyczne. Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu zostali w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowiło wkład własny w projekt.

  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości. Realizując takie projekty jak ten, współfinansowany ze środków unijnych chcemy im w tym pomóc.
  Jest to drugi projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mam nadzieję, że spotka się on z akceptacją i poparciem społecznym.