Projekt 2011

 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
  Liczne zmiany społeczne i gospodarcze jakie dokonały się w ostatnich latach doprowadziły do sytuacji że jednym z ważnych problemów klientów na terenie Gminy Łomianki jest bezrobocie, często długotrwałe – 673 osoby bezrobotne z tego 297 kobiet i 376 mężczyzn. Stopa bezrobocia 4,7 % . Projekt „ Twoje życie w twoich rękach” – integracja społeczna w Gminie Łomianki jest odpowiedzią na lokalne problemy w gminie - bezrobocie osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Brak zatrudnienie jest często skutkiem jak i przyczyną problemów z integracją społeczną i aktywnym udziałem w życiu rodzinnym i społecznym. Problemem jest również kwestia braku umiejętności o charakterze edukacyjnym i obywatelskim, co prowadzi do rezygnacji z udziału w życiu społecznym a następnie wykluczenia społecznego. Problemy powyższe występują często w powiązaniu z niezaradnością życiową, alkoholizmem w rodzinie czy niepełnosprawnością.
  Zagrożeni wykluczeniem społecznym są i mężczyźni i kobiety, które mają problem z przezwyciężeniem barier w ponownym powrocie na rynek pracy oraz do czynnego życia społecznego. Ilość osób, które w 2010 roku skorzystały z pomocy OPS – 282, 700 osób w rodzinach, w tym 385 kobiet i 315 mężczyzn.
  Długotrwałe bezrobocie stanowi jedną z głównych przyczyn korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, której powodem są trudności finansowe osób bezrobotnych oraz ich rodzin, czasem to korzystanie z pomocy finansowej przeobraża się w wielopokoleniowe uzależnienie od pomocy OPS.
  Projekt ma na celu również zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego w gminie Łomianki. Aktywizacja będzie miała formę systemowych działań psychologicznych z elementami terapeutycznymi oraz aktywizacja zawodową i aktywizację zdrowotną. Działania skierowane do beneficjentów mają ułatwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępie do wszelkich zasobów, praw i usług. W projekcie przeanalizowano sytuację kobiet i mężczyzn jako klientów OPS, wnioski z analizy wskazują , że projekt powinien być na zasadzie równości skierowany i do kobiet i do mężczyzn .Projekt zakłada rozwój form aktywnej integracji. W kontekście równości szans ważne jest objęcie projektem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i skierowanie do nich niestereotypowego podejścia i niezależnych od płci narzędzi wsparcia, a także zwrócenie uwagi na szacunek oraz szanowanie odmienności i różnic w społeczeństwie.
  Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest również potrzeba i konieczność zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej w gminie Łomianki.
  Cele projektu „ Twoje życie w twoich rękach… ” są zgodne z celami strategicznymi PO KL oraz celem szczegółowym Priorytetu VII PO KL oraz celem Poddziałania 7.1.1 PO KL ponieważ grupą docelową są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Projekt wpisuje się w akty prawa miejscowego dotyczące m.in. polityki społecznej :

  • cele operacyjne Strategii Wojewódzkiej w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego – Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie,
  • celem strategicznym VI – zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego dla osób niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży pozbawionej możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych – Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2015 roku – przyjęta Uchwałą Nr XVIII/127/2005 z 10.03.2005 r.

  Projekt wpisuje się również w cel Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku – Rozwój i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi Europejskiego Funduszu Społecznego ponieważ wspiera kwestie równości szans i ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.
  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomianki – przyjęta Uchwałą Nr LIII/405/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010 - 2020 ( wymóg merytoryczny).
  Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi Europejskiego Funduszu Społecznego ponieważ wspiera kwestie równości szans i ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.

  Grupa docelowa
  Projekt skierowany jest zgodnie z zasadą równości szans odnośnie płci w równym stopniu i do kobiet i do mężczyzn z terenu gminy Łomianki. Analiza dokumentów klientów OPS wskazała, ze trudna sytuacja nie ma wyraźnego związku z płcią osób zagrożone wykluczeniem społecznym , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Kategorie osób objętych wsparciem w projekcie są zgodne z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów opisanym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Projekt pomaga w wyrównywaniu szans w życiu społecznym i zawodowym. Jest zgodny z politykami horyzontalnymi dotyczącymi wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Pośrednio z efektów projektu skorzystają również rodziny uczestniczek projektu.
  Grupę docelową stanowi 13 uczestników.
  Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby ( kobiety/mężczyźni) spełniające łącznie trzy warunki:

  • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
  • wiek aktywności zawodowej (15-64 lata),
  • niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.);

  oraz posiadające pozytywna opinię (co do udziału projekcie) pracownika socjalnego.
  Działania planowane w projekcie w optymalny sposób przyczynia się do wyrównania szans i zlikwidowania barier dyskryminujących uczestników na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie ich umiejętności psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
  Beneficjenci ostateczni zostaną wyłonione przez pracowników socjalnych, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy OPS, na podstawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych ankiet i rozmów kwalifikacyjnych. Wyłonione osoby podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie, kontrakt socjalny, tworzony przez pracownika socjalnego.
  Na wypadek zaistnienia zagrożenia rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie z przyczyn przez niego zawinionych lub niezawinionych ( losowych) sporządzona zostanie lista rezerwowa
  Główne działania/ zadania w projekcie

  Aktywna integracja - Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, którego merytoryczny zakres wsparcia jest zgodny z dokumentem „ Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej … PO KL ”. Działania w projekcie zakładają kompleksowość oddziaływań polegającą na łączeniu oddziaływań edukacyjnych, społecznych z oddziaływaniami zdrowotnymi. Do tych działań należą:

  • kursy/ szkolenia zawodowe dające nowe/uaktualniające posiadane już kwalifikacje określone dokładnie po konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach aktywnej integracji zorganizowane zostały w szczególności szkolenia z zakresu : magazynier z uprawnieniami na wózek widłowego, stylizacji paznokci, kurs pracownik biurowy oraz z zakresu nowoczesnych metod wykańczania wnętrz oraz szkolenie dotyczące rozwoju kompetencji społecznych. Szkolenia przygotowały uczestników do pracy w nowych zawodach. Po ukończeniu kursu każdy beneficjent otrzyma zaświadczenie oraz certyfikat.
  • moduł aktywizujący – kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy – mający na celu integrację grupy, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zwiększenie motywacji w dążeniu do celów, zapoznanie z asertywnością oraz metodami radzenia sobie ze stresem.
  • doradztwo grupowe i indywidualne – warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, z psychologiem .
  • w celu aktywizacji społeczno kulturalnej zaplanowano jednodniową wycieczkę .

  Odbędzie się również prelekcja dotycząca zdrowia oraz profilaktyki.
  Kontraktami objętych zostanie 13 osób.
  W projekcie zaplanowano również szkolenie dla uczestników projektu dot. równości kobiet i mężczyzn.
  Działania podejmowane w stosunku do uczestników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy będą w partnerstwie z PUP na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego niniejszego projektu systemowego ( kryterium dostępu).
  Dla podniesienia wartości projektu dla uczestników przewidziano catering na czas trwania zajęć, realizowany przez firmę zewnętrzna na zasadzie umowy zlecenia.
  Oprócz szkoleń zawodowych przewidziano wypracowanie postaw otwartych na prace socjalną i instrumenty aktywnej integracji. Zorganizowane zostaną 2 spotkania informacyjno - integracyjne.

  Praca socjalna - Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów
  ostatecznych w ich środowisku prowadzona jest praca socjalna. Praca ta prowadzona i dokumentowana jest w oparciu o kontrakty socjalne.

  Wsparcie dochodowe - beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymują wsparcie dochodowe w wysokości 10,5 % wartości projektu (wkład własny), w postaci zasiłków (okresowych, celowych), wypłacane przez czas trwania projektu.