Projekt 2013

 • REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 2013

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór uczestniczek do projektu
  „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety:
  bezrobotne lub niepracujące,
  w wieku aktywności zawodowej (do 59 lat),
  zamieszkałe na terenie miasta i gminy Łomianki.
  Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością.

  Uczestniczki zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które umożliwi zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych lub podniesienie poziomu wykształcenia, wzrost wiedzy i kompetencji przydatnych na rynku pracy, poprawę umiejętności psychospołecznych i przełamanie barier psychologicznych oraz wzmocnienie postaw aktywnych i motywacji do działania.

  W ramach projektu prowadzone będą działania aktywnej integracji m.in.:

  indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
  warsztaty psychospołeczne,
  zajęcia motywująco-integracyjne (np. udział w wydarzeniu kulturalnym, kreowanie wizerunku),
  indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  szkolenia komputerowe i zawodowe,
  możliwość sfinansowania edukacji szkolnej - uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

  Wybór konkretnych form wsparcia (w tym rodzaju szkoleń lub kierunku nauki) dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestniczek. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem.
  Planowana grupa - 13 osób.

  Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.
  Planowany okres realizacji zajęć: czerwiec - grudzień 2013 r.
  Osoby, które podejmą naukę, mogą ją kontynuować w ramach projektu do 2014 r.

  W czasie realizacji projektu uczestniczki otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków.

  Rekrutacja trwa od 25 kwietnia do 31 maja 2013 r.

  Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
  tel. 22 751 90 57, 22 751 40 89

  UWAGA: OPS w Łomiankach planuje dodatkowo, oprócz działań wymienionych powyżej, przeprowadzenie w ramach projektu kursu na prawo jazdy kat. B. Kurs ten będzie realizowany, o ile Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzi stosowne zmiany w projekcie.