Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

 • _________________________________________________________________________

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

  Karta jest przyznawana:

  1) rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,
  2) dziecku
  a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowanie ukończenie nauki,
  c) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wielu powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia
  d) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  e) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce

  W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (OPS Łomianki ul. Szpitalna 7) bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

  Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:

  w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,
  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

   

  - - -

  - - -

  - - -

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, ze od 1 listopada 2018r do 31 grudnia 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach realizował będzie:

  Gminny Program Osłonowy

   

  1. Przyjęty przez gminę plan wymiany i podłączenia pieców w jak największej ilości gospodarstw domowych z terenu Gminy Łomianki, wiąże się bezpośrednio z poniesieniem kosztów po stronie Mieszkańców. Inwestycja taka przekracza możliwości finansowe niektórych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i może spowodować przyjęcie na siebie trudnego do zrealizowania zobowiązania finansowego lub odstąpienie od korzystnego – z perspektywy funkcjonowania gospodarstwa domowego, jak i z uwagi na ochronę środowiska – rozwiązania proponowanego przez Gminę.

  Mając na uwadze dobro Mieszkańców, a szczególnie zapobieganie wykluczeniu, opracowano Gminny Program Osłonowy, który umożliwi Mieszkańcom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji finansowej wymianę i podłączenie nowego pieca.

  1. Program realizowany będzie w ramach środków własnych Gminy Łomianki 
   i finansowany z jej budżetu.
  2. Realizację Programu powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej, na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej. Podstawowym warunkiem udzielenia pomocy w ramach Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego określonego w pkt. 6.
  3. Realizacja Programu obejmuje okres od 01.11.2018 r. do 31.12.2019 r., w 2018 r. na jego realizację przeznacza się kwotę 20.000 zł.
  4. W następnym roku wysokość środków na realizację Programu będzie zabezpieczona 
   w budżecie Gminy.
  5. Zasady udzielania pomocy w ramach Programu:
  1. Pomoc udzielana będzie w postaci zasiłku celowego zwrotnego na pokrycie kosztów wykonania wymiany i podłączenia nowego pieca. Przyznane świadczenie w całości będzie przekazywane na konto wykonawcy wskazane przez wnioskodawcę.
  2. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie będzie przekraczać w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 130 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

  - dla osoby samotnie gospodarującej kwota kryterium wynosi 911,30 zł (701 zł x 130 %);

  - dla rodziny będzie ono wynosiło odpowiednio: 528,00 zł x liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym x 130 % = wysokość kryterium (dla przykładu: dla 4-ro osobowego gospodarstwa domowego kryterium wynosi: 2745,60 zł. = 4 osoby x 528 zł x 130 %).

  1. Przyznanie pomocy będzie miało charakter fakultatywny i indywidualny oraz następować będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Programu, na podstawie:
  1. Wniosku o pomoc,
  2. Ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej – w ramach rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  3. Projektu oraz wstępnego kosztorysu wykonania wymiany i podłączenia nowego pieca,
  4. Decyzji przyznającej zwrotny zasiłek celowy, określającej wysokość przyznanej pomocy wysokość i liczbę rat, w których zasiłek będzie podlegał zwrotowi, wysokość kwoty umorzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  1. Decyzja będzie objęta rygorem natychmiastowej wykonalności.
  2. Kwota przyznanej pomocy może wynosić maksymalnie 3.000,00 zł., a jej zwrot rozłożony będzie na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy.
  3. Po wykonaniu wymiany Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do dostarczenia protokołu odbioru robót oraz fakturę wystawioną przez Wykonawcę.
  4. Zwrot przyznanego świadczenia odbywać się będzie w miesięcznych ratach, wypłacanych na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do 10-go dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po wydaniu decyzji dotyczącej przyznania świadczenia.
  1. Ilość rat i ich wysokość zostanie indywidualnie ustalona ze Świadczeniobiorcą a uzgodnienie podpisane przez Świadczeniobiorcę i pracownika socjalnego sporządzającego wywiad zostanie załączone do druku wywiadu środowiskowego,
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zwrotnego zasiłku celowego może zostać częściowo lub całkowicie umorzona.

   

  - - -

   

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że Rządowy Program "Dobry Start" na terenie Gminy Łomianki od 01.07.2018r. realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Wnioski o świadczenie do programów Rodzina 500+ oraz Dobry Start można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  Dla kogo wsparcie?

  Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

  Jak dostać świadczenie “Dobry start”?

  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Kiedy złożyć wniosek?

  Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

  Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

  Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

  Uproszczona procedura

  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

  Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

  Wszelkich Informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 22 751-90-57 lub w siedzibie Ośrodka.

  Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

     - - -

   

   
  Szanowni Państwo,
   
  informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:
   
  • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30,
  • Bank Żywności SOS w Warszawie z siedzibą w Regułach przy ul. Bodycha 97, 05-820 Piastów,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki.
  realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej, obejmujące:
  1. Imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
  2. Dochód osoby i rodziny;
  3. Powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
  Powyższa informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.
   
  - - -
   
  Szanowni Państwo,
   
  w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:
   
  1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki
  2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu iod@opslomianki.pl i pod nr. tel. 22 751-90-57
  3.     Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5.     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

  6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  -  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  -  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  -   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  -   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  -   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  -  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  -   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  -  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  -   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  -   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  -   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
   
  8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  - - -

  - - -

  Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości

  - - - 

  ŻyczeniaŚwiąteczne

  - - -

   

  Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Łomianek - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    

  POPŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

  Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
   
  Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
  Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
   
  1. Warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  2. Warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
  3. Programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  4. Warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
  Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
   
  -    dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  -    współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  -    oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  -    kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

  Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - cel programu i kryteria kwalifikacji" (kliknij aby pobrać dokument)

  Łomianki, 21 marca 2018 r.

  - - -

  Gorący posiłek

   

  W zwiazku z wystąpieniem nagłych mrozów Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od czwartku 1.03. do 8.03.2018r. (przewidywane według synoptyków najwieksze ochłodzenie) przedłuża wydawanie gorących posiłków dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Łomianki.

  Akcja będzie odbywać się w godzinach 12:00-13:30 we wskazane dni przez OPS: 1.03.2018, 2.03.2018 5.03.2018, 8.03.2018.

  Posiłek będzie wydawany w następujących lokalizacjach:
  - sklep przy ul. 11 Listopada w Burakowie ok. godz. 12:15,
  - przystanek autobusowy linii 701 u zbiegu ul. Zachodniej i Rzemieślniczej ok. godz. 12:40,
  - sklep "Magda" przy ul. Graniczka ok. godz. 13:15.

  - - -

   

  Zapraszamy do składania wniosków o bezpłatne przejazdy ZTM

   

  Od środy 21.02.2018r. zapraszamy uprawnionych posiadaczy łomiankowskich Kart Rodziny „R” i Kart Rodziny„ 4+” do składania wniosków o bezpłatne przejazdy w ramach pierwszej strefy biletowej ZTM. W tym celu należy zgłosić się osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, zdjęciem legitymacyjnym, a także osoby powyżej 18 roku życia z aktualnym zaświadczeniem o kontynuacji nauki (ważnym na dany semestr). Ci z Państwa, którzy nie posiadają zdjęć legitymacyjnych, mogą wykonać je na miejscu w siedzibie Ośrodka. Ze względu na prawidłowe wydatkowanie środków finansów publicznych i dobro innych pasażerów bardzo prosimy o zgłaszanie się tylko osób faktycznie korzystających ze środków zbiorowego transportu publicznego .

  Informujemy, że wnioski o bilety można składać od środy 21.02.2018 do piątku 23.02.2018 w wydłużonych godzinach pracy tj. 8-18 oraz w sobotę 24.02.2018r. w godzinach 10-15.
  Od 26.02.2018r. wnioski przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

  Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem teletonu 22/751-90-57

  - - -

   

  14.03.2018: spotkanie "Internet bez przesady"

   

  - - -

  23.02.2018: Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją


  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Dotyka wszystkie grupy społeczne, bez względu na płeć i wiek. Dlatego ważne jest, aby w porę podjąć odpowiednie kroki w celu leczenia objawów i przyczyn tej choroby.

  Kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą pomaga uzmysłowić, że człowiek nie jest sam ze swoim problemem.

  Dnia 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

  W ramach tego wydarzenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza Państwa na:

  • konsultacje z psychologami w godzinach 8-20 w naszym Ośrodku,
  • do kontaktu pod numerem telefonu 22 732 70 85

  Serdecznie zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy są bezpośrednio dotknięci tą chorobą ale również tych, którzy chcą porozmawiać na temat swoich bliskich i znajomych, uzyskać informację jak wspierać i towarzyszyć w depresji.

  - - -

  20.02.2018: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

   

  Szanowni Państwo,

  Już po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach bierze udział w ogólnopolskim wydarzeniu Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dnia 20.02.2018r. ( wtorek ) zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby OPS na bezpłatne konsultacje psychologiczne i socjalne w godzinach 8-20 (psychologowie), 8-16 (pracownicy socjalni).

  Dyżury prawników i prokuratorów odbywają się w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy - Żoliborza.

  - - -

  6 lutego 2018 - Dzień Bezpiecznego Internetu

  Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

  W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

  Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

  Ośrodek Pomocyt Społecznej w Łomiankach wspiera inicjatywę Bezpiecznego Internetu, zachęcamy też Państwa do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na stronie http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

  - - -

  Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu

  Jesteś osobą z doświadczeniem choroby psychicznej?

  To nie czyni Cię gorszym od innych. Choroba nie przekreśla szans na udane i satysfakcjonujące życie.

  Szukaj wsparcia w ludziach, którzy są wokół Ciebie. Trzeba ich tylko dostrzec.

  N I E   J E S T E Ś   S A M !

  Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Informatorem na temat Wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - Informator" (kliknij aby otworzyć dokument)

  Łomianki, 30 stycznia 2018 r.

  - - -

  Szanowni Państwo,

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach odpowiedzialny jest za realizację programu rządowego RODZINA 500+ na terenie gminy Łomianki. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat :

  Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 500+ od poniedziałku do piątku 8:0-18:00 w miesiącu sierpniu 2017. W Pozostałych miesiącach zgodnie z godzinami pracy OPS.

  Łomianki, 22.08.2017 r.

  - - -

  „Potrafię pomagać”

  1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7 pod patronatem Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego.
  2. Konkurs rozpoczyna się 21-go sierpnia 2017 r. i trwać będzie do 29 sierpnia 2017r. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 01.09.2017r.
  3. Temat prac konkursowych brzmi: „Potrafię pomagać”.
  4. W konkursie mogą brać udział dzieci z terenu miasta i gminy Łomianki do lat 10

  Warunki uczestnictwa w konkursie.

  1. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 7, Łomianki do dnia 29-go sierpnia 2017 roku.
  1. Pracą konkursową ma być praca plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Potrafię pomagać”. Format pracy A3 w poziomie
  2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną płaską techniką.
  3. Każde z dzieci może przekazać tylko jedną pracę.
  4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
  5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, telefon do rodzica. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

  Wyniki konkursu i nagrody

  1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
  2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
  1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Szpitalna 7, Łomianki. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.opsłomianki.pl na facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  1. Nagrodami głównymi w konkursie są dwa Śliczne Domki Minnie
  2. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce. Nagrodami będą:

  za drugie miejsce Rock Glam Minnie oraz Dance Recital, Coffret Ballet Minnie Balerina

  za trzecie miejsce Minnie Daisy figurki

  1. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
  2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
  3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
  4. Każda osoba biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom gratulacyjny.

  Postanowienia końcowe:

  1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych www.opslomianki.pl oraz na Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.opslomianki.pl oraz na Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach 

  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

   

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

  Dominika Kowalczyk-Ptasińska