Karta dużej rodziny

 •  Rządowy program "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny"
  W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci.
  Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg jest Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

  Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1)    w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2)    w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
  1)    rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2)    małżonek rodzica;
  3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

  Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
  1)    rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
  2)    dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
  3)    dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego,
  w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez szkołę lub szkołę wyższą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  4)    dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
  5)    dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6) osobie w wieku powyżej 18 roku  życia pozostającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, wydanym przez odpowiednią szkołę, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

  W przypadku osób, o których mowa w pkt 3 i 6, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

  Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej może wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

  Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1)    w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  2)    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3)    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki
  w danej placówce;
  4)    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5)    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu
  w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

      W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Burmistrz wydaje duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

      Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

      W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania
  z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta.
      W przypadku stwierdzenia przez wójta utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

  Wnioski można składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.

  Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie  http://rodzina.gov.pl/. w zakładce „Duża rodzina”.

  Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Łomianek może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+, 4+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.