Projekt 2010

 • Projekt 2010 – opis projektu

  Projekt „ Twoje życie w twoich rękach” - integracja społeczna w Gminie Łomianki w 2010 r. był odpowiedzią na lokalne problemy w gminie - bezrobocie osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Brak zatrudnienie jest często skutkiem jak i przyczyną problemów z integracją społeczną i aktywnym udziałem w życiu rodzinnym i społecznym. Problemem jest również kwestia braku umiejętności o charakterze edukacyjnym i obywatelskim co prowadzi do rezygnacji z udziału w życiu społecznym a następnie wykluczenia społecznego. Problemy powyższe występują często w powiązaniu z niezaradnością życiową, alkoholizmem w rodzinie czy niepełnosprawnością. Grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym stanowią kobiety, które mają problem z przezwyciężeniem barier w ponownym powrocie na rynek pracy oraz do czynnego życia społecznego.
  Długotrwałe bezrobocie stanowi jedną z głównych przyczyn korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, której powodem są trudności finansowe osób bezrobotnych oraz ich rodzin, czasem to korzystanie z pomocy finansowej przeobraża się w wielopokoleniowe uzależnienie od pomocy OPS.
  Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z  świadczeń pomocy społecznej.
  Projekt ma na celu również  zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego w gminie Łomianki.
  Aktywizacja miała formę systemowych działań psychologicznych z elementami terapeutycznymi oraz aktywizacja zawodową i aktywizację zdrowotną. Działania skierowane były do beneficjentów ułatwiły im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępie do wszelkich zasobów, praw i usług. 

  Projekt skierowany był głównie do kobiet z terenu gminy Łomianki. Analiza dokumentów klientów OPS wskazała na trudną sytuację właśnie tej grupy społecznej – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym , korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Kategorie osób objętych wsparciem w projekcie były zgodne z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów opisanym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  Projekt pomógł w wyrównywaniu szans w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałał dyskryminacji kobiet. Był zgodny z politykami horyzontalnymi dotyczącymi wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Pośrednio z efektów projektu skorzystały również rodziny uczestniczek projektu.
  Działaniami podjętymi w projekcie były :

  1. Aktywna integracja
  kursy z zakresu obsługi wózka widłowego, stylizacji paznokci, kurs kasjer – sprzedawca oraz bukieciarstwo. Po ukończeniu kursu każdy beneficjent otrzymał zaświadczenie MEN oraz certyfikat.
  moduł aktywizujący – kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy , miał na celu integrację grupy, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zwiększenie motywacji w dążeniu do celów, zapoznanie z asertywnością oraz metodami radzenia sobie ze stresem.
  doradztwo grupowe i indywidualne – warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, przez cały czas realizacji projektu zapewniono konsultacje indywidualne z psychologiem.
  w celu aktywizacji społeczno kulturalnej zorganizowano wyjście do teatru  mające na celu podniesienie poziomu życia kulturalnego uczestników projektu.
  działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej

  Oprócz szkoleń zawodowych realizowano działania na rzecz postaw otwartych na pracę socjalną i instrumenty aktywnej integracji.

  2. Praca socjalna - na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów ostatecznych w ich środowisku prowadzona była praca socjalna. Praca ta była prowadzona i dokumentowana w oparciu o kontrakty socjalne.

  3. Wsparcie dochodowe - beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymali wsparcie dochodowe w wysokości 10,5 % wartości projektu (wkład własny), w postaci zasiłków (okresowych, celowych).

  4. Promocja projektu - w trakcie realizacji projektu były prowadzone działania promocyjne i informacyjne zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji oraz zapisami przewidzianymi w umowie ramowej.
  Harmonogram projektu 2010

  Sierpień
  - rekrutacja
  - zawarcie kontraktów socjalnych

  Wrzesień
  - szkolenie stylizacja paznokci
  - szkolenie z zakresu bukieciarstwa
  - konsultacje z psychologiem
  - konsultacje z doradcą zawodowym

  Październik
  - szkolenie stylizacja paznokci
  - szkolenie kasjer sprzedawca
  - szkolenie – obsługa wózka widłowego
  - szkolenie z zakresu bukieciarstwa
  - konsultacje z psychologiem
  - działania na rzecz poprawy wizerunku

  Listopad
  - szkolenie stylizacja paznokci
  - szkolenie – obsługa wózka widłowego
  - szkolenie kasjer sprzedawca
  - szkolenie z zakresu bukieciarstwa
  - szkolenie – rozwój kompetencji społecznych
  - konsultacje z psychologiem
  - działania na rzecz poprawy wizerunku
  - prelekcja dot. profilaktyki i zdrowia

  Grudzień
  - wyjazd do teatru
  - wizyta w gminnej bibliotece
  - konsultacje z psychologiem
  - konsultacje z doradcą zawodowym